Посланици на толерантността

Участвай в 3-дневен семинар от 28-ми до 30-ти септември и стани посланик на толерантността!

Проект „Разпространи толерантността“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Столична община – Програма „Европа“ 2023 от Сдружение „Кидма Анилевич – Ашомер – България“, в партньорство с 134 СУ „Димчо Дебелянов“, Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия и Сдружение „Отворени обятия“.

Благодарим на Федерацията на ционистите в България за съдействието за този лагер!

Запиши се за семинара и...

Кога?

28-30 септември

Къде?

Офисът на Ашомер Ацаир

Как да участвам?

Запиши се във формата най-долу

Участниците споделят

Програма на лагера

Предишна
Следваща

Заявление за участие

Попълвайки тази форма, заявяваш желанието си да участваш в семинара „Посланици на толерантността“ на младежката организация „Ашомер Ацаир България“ по проект „Разпространи толерантността“, финансиран по Програма „Европа“ на Столична община. За повече информация: 0888 717 787.

Цели на проекта

2.1.1 Обща цел на проектното предложение

Общата цел на проектното предложение следва да бъде в съответствие с целите и приоритетите на Програмата и съответната приоритетна област.

Общата цел на проекта ни е започване на обществена дискусия на тема толерантност и изкореняване на всички форми на дискриминация, която е в пряка връзка с целите на Европейската стратегия за младежта 2019-2027 г., а именно цел 3 – Приобщаващи общества, с конкретни Стратегически цели:

 • Да се осигурят повече пространства, възможности, ресурси и програми за насърчаване на диалога и социалното сближаване и за борба с дискриминацията и сегрегацията.

Участниците в проекта ще са от различни малцинствени групи (евреи, ункаинци и роми), като дейностите ще бъдат така организирани, за да се провокира междукултурен диалог, който да стимулира толерантност, личностно развитие и младежко, мултикултурно сътрудничество. 

 • Да се активизира разпространението на информация сред маргинализираните млади хора, за да се гарантира, че те са наясно с пространствата, възможностите и опита, които са достъпни за тях. 
 • Да се осигури правна защита и да се прилагат международните правни инструменти за борба с всички видове дискриминация и език на омразата, като се отчита фактът, че младите хора са подложени на множество прояви на дискриминация.

По време на второто събитие – 3-дневен семинар, ще се засегнат темите с възможностите, които общностите от не-български произход имат в България, както и правата, които трябва да знаят че имат, във връзка с неизбежният сблъсък с различни институции – държавни и частни. При изработката на материалите и темите за семинара ще се допитаме до юрист, който да помогне с информация относно приложимите международни правни инструменти.

2.1.2. Специфични цели на проектното предложение

 • Даване гласност на проблемите на различните малцинства в България, и в частност в София

Стимулиране на междукултурния диалог с насоченост към толерантността, взаимопомощта и солидарността сред младежите от различните малцинствени групи в България.

Дейности и очаквани резултати

Дейност 1: Подготовка  на конференция и семинар 

 1. Допълване на екипа: Избиране на личности от трите общности, с помощта на 3-те ни партньорски организации, които трябва да разработят своята лекция/представяне за конференцията, което да е в рамките на 30 мин. Ангажиране на маркетингови специалисти, които да помогнат за правенето на плана на съдържанието, което ще се рекламира и ще споделят участниците в семинара. както и да движат цялата рекламна кампания.
 2. Организиране на логистиката за събитията – места, храна, техника и прочие.
 3. Популяризиране на проекта чрез социалните мрежи и сайтовете на Ашомер Ацаир България и партньорите ни, както и чрез изработване на флаери, които ще се разпространят из училищата ни партньори.
 4. Подготовка на програми: обмисляне на теми, които да се разглеждат по време на семинара, съгласуването им с нашите партньорски организации, както и с юрист (за темата с правната защита и прилагането на международните правни инструменти за борба с всички видове дискриминация и език на омразата). Измисляне на различни игри тип тиймбилдинг, които да сближат младежите от различните групи по време на семинара
 5. Подготвяне на материали: Изготвяне и печат на буклети за всички участници на семинара, както и допълнителни материали за самите програми при нужда. 

Очаквани резултати от дейността:

 • Добре планирана конференция, с подготвени лекции – 3бр., за проблемите на трите групи (съответно еврейска, ромска и украинска). 
 • Записани участници – между 90 и 100 души. за конференцията, и между 30 и 40 души за семинара.
 • Изработена план-програма за семинара, с ясни дейности, които ще се провеждат и лица, които ще присъстват (ментори, маркетингови специалисти).
 • Готов продукт – буклет с информация, която ще е необходима на участниците в семинара.

Дейност 2:  Провеждане на конференция в рамките на 3-5 часа (в случай на обявяване на епидемична ситуация тази конференция може да се проведе онлайн, чрез платформата Microsoft teams/Zoom).

 Всеки говорител ще има около 30 мин. в които ясно и интересно за младежите да представи проблемите, пред които е изправена неговата общност. След всяко представяне ще има възможност да се оформи дискусия, по време на която участниците ще могат да представят своите гледни точки, да зададат въпроси и да дадат идеи в полза на общността.
Накрая ще предоставим на участниците в конференцията възможността да се запишат за семинара.

Очаквани резултати от дейността:

 • Начало на оформянето на малко общество, към момента на приключване на конференцията около 90-100 души, което мисли за проблемите на останалите и как да ги разреши.
 • Насърчаване на дискусия на тема многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, толерантност и зачитане правата на човека.
 • Обогатени знания и интерес поне на 90% от участниците по обсъжданите теми. (измерване чрез анкета.)

Дейност 3:  Провеждане на 3-дневен семинар „Посланици на толерантността“

 В рамките на три дни ще се проведат дейности, насочени към създаването на мултикултурно общество от младежи, които създават приятелство и обсъждат идеи за справяне с нетолерантността в обществото, в което живеем. Получаване на нови знания относно правата, които младежите имат. Създаване на постинг план и съдържание (видео и снимково), промотиращо толерантността, което след обработка, да се споделя от личните им профили и ще се рекламира в социалните мрежи. В последния ден на семинара всеки участник ще бъде помолен да заснеме кратко видео в което се представя и дава предложение за решение за проблемите на някоя от другите две групи, за които е научил чрез на този проект. Всичко ще бъде заснето с професионален екип и техника.

Очаквани резултати от дейността:

 • 30-40 доволни участници, които ще си тръгнат от семинара с нови знания и идеи по важни за тях въпроси, както и нови създадени приятелства. (Измерване чрез анкета и вътрешен мониторинг.)
 • Откритата по време на конференцията дискусия да бъде продължена сред участниците на семинара, а след него да се заговори на темите и в самите общности.
 • Повишени нива на толерантност и солидарност от страна на поне 80% от младежите, участвали на семинара, към другите етнически групи. (Измерване чрез анкета и вътрешен мониторинг.)
 • Онлайн съдържание, създадено от участниците в семинара, което ще се използва и управлява по постинг плана, който те са създали.

Дейност 4: Популяризация на проекта

 Включва монтаж, дизайн и създаване на идентичност на съдържанието, което участниците са направили по време на семинара. Успешното разпространение на съдържанието според постинг плана, разработен по време на семинара в социалните мрежи – Instagram, Reels, TikTok, Youtube и Facebook.

Очаквани резултати от дейността:

 • Изготвяне на поне 30 публикации в социалните мрежи, които да използваме за рекламата кампания.
 • Съдържание, достигнало 50 000 човека на територията на София.

Дейност 5:  Управление и отчитане

Дейността е хоризонтална за проекта и включва административното управление, комуникация с финансиращия орган, координация с партньорите, комуникация със заинтересованите групи, управление на ресурсите, осчетоводяване на разходите по проекта, контрол на подизпълнителите, спазването на принципите за равнопоставеност и прозрачност, съблюдаване на противоепидемичните мерки (при наличието на такива).

Очаквани резултати от дейността:

 • Успешна реализация на проекта и правилно отчитане на всички извършени разходи.

Имаш въпроси за проекта или Ашомер Ацаир?

Задай своите въпроси и ще отговорим при първа възможност.